The White Lotus season 2 script episode 5 That's Amore

The White Lotus #205 “That’s Amore” Teleplay